Natječaji

Ažurirano Petak, 03 Studeni 2017 09:16

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor:

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za primaljstvo
b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za javno zdravstvo
Više doznajte u nastavku...
 

Više doznajte u prilogu Natječaj


Ažurirano Srijeda, 29 Ožujak 2017 09:04

Nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Fakulteta zdravstvenih studija  održati će pristupnik Daniel Meštrović, dr. med. Više u prilogu.


Ažurirano Petak, 27 Siječanj 2017 09:15

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom - 15 sati tjedno
UVJETI:

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te odredbama 35. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. 
Pristupnik na natječaj uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilaže: 

- preslike osobne dokumentacije (diplome, uvjerenja, domovnicu),
- životopis,
- odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje (pristupnik koji odluku o izboru - posjeduje)
- popis radova, separati radova. Za svaki rad koji se iskazuje kao CC rad potrebno je
- navesti znanstveni i osobni doprinos, te priložiti potvrdu da je rad indeksiran u CC ( u
dva primjerka),
- svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi 
izbor),
- potvrdu o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada - ocjena
studentske ankete
- dokaz da je zaposlenik nastavne baze
- pristupnik kojem hrvatski jezik nije materinji mora priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog 
- jezika, razina (B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
- pristupnik koji je studij završio izvan Republike Hrvatske mora dostaviti rješenje o
  stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Pristupnik je dužan prijavu, životopis i popis radova dostaviti i na CD-u.
 
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj:116/03.).
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave. Sve prijave se podnose pismenim putem na adresu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, V.C. Emina 5, Rijeka
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Ažurirano Srijeda, 05 Listopad 2016 09:15

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:
a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent na Katedri za zdravstvenu njegu b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač na Katedri za javno zdravstvo c) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač na Katedri za Fizioterapiju d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač na Katedri za laboratorijsku dijagnostiku e) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju naslovni docent na Katedri za javno zdravstvo f) jednog nastavnika u nastavnom zvanjunaslovni viši predavač na Katedri za javno zdravstvo g) četiri nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu h) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za temeljne medicinske znanosti i) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I j) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za primaljstvo k) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I l) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I lj) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti I m) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II n) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II o) jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši naslovni predavač na Katedri za kliničke medicinske znanosti II p) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za fizioterapiju Više doznajte u prilogu.


Ažurirano Srijeda, 27 Srpanj 2016 09:26

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana farmakologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom - 5 sati tjedno. Više dozanjte ovdje.


Ažurirano Srijeda, 04 Svibanj 2016 09:21

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje N A T J E Č A J na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik informatičke struke u Informatičkoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno. Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Utorak, 29 Ožujak 2016 09:57

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR:

a) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu predavač na Katedri za javno zdravstvo
b) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za zdravstvenu njegu
c) dva nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku
d) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za javno zdravstvo
e) jednog nastavnika u nastavnom zvanju naslovni predavač na Katedri za javno zdravstvo
f) dva suradnika u suradničkom zvanju naslovni asistent na Katedri za kliničke medicinske znanosti II
g) jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand na Katedri za klinički medicinske znanosti I
Više doznajte u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 24 Veljača 2016 09:37

N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste - administrativni tajnik u Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – s punim radnim vremenom. Više u prilogu.

Ažurirano Četvrtak, 28 Siječanj 2016 08:40

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više dozanjte ovdje.
 

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Rujan 2015 08:32

FZSRI objavljuje natječaj 20. rujna 2015! Fakultet zdravstvenih studija objavljuje natječaj za izbor u znanstveno-nastavno i nastavna zvanja. Više u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 16 Rujan 2015 08:40

FZSRI objavljuje natječaj!  N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste - administrativni tajnik u Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci – s punim radnim vremenom. Više u prilogu.

Ažurirano Srijeda, 27.Svibnja 2015. 10:55

FZSRI objavljuje natječaj za dva naslovna viša predavača na Katedri za fizioterapiju, jednog naslovnog višeg predavača na Katedri za zdravstvenu njegu i jednog naslovnog docenta na Katedri za temeljne medicinske znanosti. Više u doznajte 
prilogu.