Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studijaSveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2023./2024. ak. god.

28.06.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 69. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i članka 71. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 21. ožujka 2023., u skladu s Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/23-03/02, URBROJ: 2170-137-01-23-219 od 20. lipnja 2023.)
S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I raspisuje N A T J E Č A J za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2023./2024. ak. god.

Više doznajte u nastavku…

Skip to content