Sestrinstvo – Javno zdravstvo

O studiju

Važnost i kompleksnost javnog zdravstva sve više dolazi do izražaja recentnim događajima u svijetu (pandemija, migrantska kriza, fluktuacija radne snage iz različitih kultura, odnos prema bolesti i zdravlju u različitim kulturama, populacijske strukture, društvene i političke promjene).

Ekspanzivni razvoj  sestrinstva i primjena novih tehnologija u biomedicini i zdravstvu dovodi do toga da se tradicionalna uloga medicinske sestre/tehničara usmjerena na njegu pacijenata i bolesnika s vremenom proširuje i u obvezu medicinskih sestra/tehničara na pružanje zdravstvenih usluga, savjetovanja o sprečavanju nastanka bolesti i promicanje zdravog načina života u obitelji pacijenta, radnom mjestu i drugim zajednicama čiji je pacijent član, zatim u školama, domovima za starije i nemoćne, udrugama pacijenata. Ujedno, aktivno sudjelovanjesestrinske profesije u prikupljanju podataka i sprečavanju nastanka, širenja i kontroli zaraznih bolesti, sudjelovanju u svim društvenim inicijativama i naporima usmjerenim na  prevenciju bolesti, produljenje ljudskog života, podizanje kvalitete života ranjivim skupinama ljudi (djeca, onkološki bolesnici, starija populacija), promicanju zdravih navika i načina života, zdravog okoliša.9

S obzirom na veliki broj konkretnih aktivnosti uključenih u svrhu zaštite zdravlja zajednice, uz kliničko medicinske specijalnosti potrebno je izgraditi sestrinsku djelatnost i praksu unutar javnoga zdravstva. Osnovni preduvjet za to je usvajanje znanja, stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za promicanje i zaštitu zdravlja, postizanja dobrobiti i unapređivanje kvalitete života na populacijskoj razini. Isto se ne može postići bez sadržajne i metodološke interdisciplinarnosti. Potrebna su znanja iz područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti, te pravne prakse i političkog djelovanja. S primjenom tih znanja one/oni mogu postati odgovorni stručnjaci u području javnoga zdravstva i pridonijeti koherentnosti javnozdravstvenog sustava.

Profil magistre/magistra sestrinstva u javnom zdravstvu neophodan je u području zaštite zdravlja, prevencije bolesti i promicanju zdravlja u svim segmentima i na svim razinama društvene organizacije.  Uz to mnoštvo zdravstvenih i socijalnih institucija, te udruga civilnog društva iskazuju potrebu za kadrom koji će stečenim kompetencijama  implementirati programe prevencije bolesti u međusektorskoj suradnji i predlagati rješenja za potrebe međusektorske suradnje u programima prevencije bolesti, zaštite zdravlja i podizanju kvalitete  života različitih populacijskih skupina i u zajednici u cjelini.

Studij se realizira kao studij u dijelu radnog vremena, dio nastave odvijati će se u hibridnom obliku i online obliku u najviše 40%-nom udjelu sveukupnog studijskog programa sukladno Preporuci Senata Sveučilišta u Rijeci.

Radi se o studijskom programu u kojem su, između ostalog,  zastupljene temeljne discipline iz područja zdravstva, edukacije, sestrinstva, metodologija znanstvenih istraživanja. Program  je  sadržan  kroz 7 obveznih modula te 4 izborna modula od kojih je potrebno izabrati 2. Usvajanje znanja iz navedenih područja preduvjet su za upis u drugu godinu studija s 6 obveznih modula i 6 izbornih modula od kojih je potrebno izabrati 2.

U opisima kolegija na drugoj godini jasno su istaknuti kolegiji s prve godine koji su uvjet za upis određenog kolegija na drugoj godini.

Sadržaji na svim kolegijima su tematski povezuju i kroz teorijsku nastavu, seminare i vježbe i na taj način se objedinjuju sadržaji na svakom kolegiju. Teme seminara i izrada seminarskih radova, projekata, istraživanja su usko povezane sa teorijskom nastavom i provode se kroz vježbe, radionice ili druge vrste izvedbe nastave koje su navedene u opisima kolegija.

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s 120 ECTS bodova i traje dvije godine. Studij završava obranom diplomskog rada.

Naziv studija

Sveučilišni diplomski studij – Sestrinstvo – Javno zdravstvo

Voditelj studija

Doc. dr. sc. Silvije Šegulja, dr.med.

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

2 godine

Zvanje

magistar/stra sestrinstva

Kratica stručnog naziva

mag. med. techn.

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I. godina II. godina
Profesionalni identitet sestrinstvaMenadžment i sestrinstvo u javnom zdravstvu
Sestrinski menadžmentEpidemiologija – temelji javnog zdravstva
Standardi kvalitete u procesu zdravstvene njegeSestrinstvo u promociji i zaštiti javnog zdravlja
Integrativna zdravstvena njegaMetodologija istraživanja u javnom zdravstvu
Pravo, etika i društvoSestrinstvo u zajednici
Sestrinstvo u znanostiJavno zdravstvo u Hrvatskoj, Europi i svijetu
Edukacijski modeli u sestrinstvuIzborni kolegij I
Izborni kolegij IIzborni kolegij II
Izborni kolegij IIDiplomski rad
Javnozdravstvene intervencijeMeđunarodni aktivizam u promociji i zaštiti zdravlja
Modeli međusektorske suradnje u prevenciji bolesti u zajedniciPromocija i zaštita mentalnog zdravlja
Uvod u zdravstvenu gerontologiju i palijativnu skrbUpravljanje u kriznim stanjima
Palijativna gerijatrijska skrbCijepljenje
 Javnozdravstvene potrebe populacijskih skupina
 Sestrinstvo, obitelj i razvoj djeteta

Ažurirano 05.09.2023.

Skip to content