Mobilnost osoblja

Održavanje nastave/podučavanje za nastavno osoblje i stručno usavršavanje/osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje. Moguća je i kombinacija podučavanja i usavršavanja.

Aktivnost održavanja nastave/poučavanja omogućava nastavnom osoblju visokog učilišta da poučava na partnerskom visokom učilištu u inozemstvu. Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem području studija / bilo kojoj akademskoj disciplini.

Aktivnost stručnog usavršavanja/osposobljavanja podupire profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta u obliku osposobljavanja u inozemstvu (osim konferencija) i praćenja rada / hospitiranja / osposobljavanja na partnerskom visokom učilištu ili u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu.

Mobilnosti u svrhu održavanja nastave može trajati najmanje 2 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave), a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 2 dana, a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Mobilnost se može produžiti do najdužeg trajanja od 2 mjeseca ukoliko bude dovoljno raspoloživih financijskih sredstava.

Održavanje nastave/poučavanje mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka). 

Ako se održavanje nastave/poučavanje kombinira sa stručnim usavršavanjem/osposobljavanjem tijekom jednog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata

Ako mobilnost traje duže od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna.

Mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave na partnerskim visokoškolskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između hrvatskih i stranih visokoškolskih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja.

Nije potreban međuinstitutcijski sporazum u slučaju stručnog usavršavanja, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica Erasmus Chartera.

Nositelji povelje Erasmus Charter for HE

Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim nastavnim planom/planom rada (Mobility Agreement).

Stručno usavršavanje/osposobljavanje podupire profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta u obliku osposobljavanja u inozemstvu (osim konferencija!!) i praćenja rada / hospitiranja / osposobljavanja na partnerskom visokom učilištu ili u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu.

Kod aktivnosti održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.
Kod aktivnosti stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

U izračun financijske potpore ulaze:

Prije odlaska na mobilnost

1.) U sklopu natječajne Erasmus dokumentacije dostaviti nastavni plan (za održavanje nastave) odnosno plan rada (za stručno usavršavanje) S POTPISOM I PEČATOM OVLAŠTENE OSOBE NA INOZEMNOJ INSTITUCIJI! Službi za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Nastavni plan mora uključivati plan predavanja koji je dogovoren s inozemnom visokoškolskom ustanovom, a plan rada treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta. Sva odstupanja od prvobitnog plana moraju biti podrobno opisana u završnom izvješću. 

1.a) Sklopiti Mobility Agreement (nakon provedenog Erasmus natječaja Sveučilišta u Rijeci) – MA potpisuju član osoblja koji ide na Erasmus mobilnost te ovlaštene osobe na domaćoj i inozemnoj instituciji. Član osoblja dužan je presliku MA sa svim potpisima i pečatima dostaviti Službi za međunarodnu suradnju prije početka mobilnosti.

2.) Sklopiti Ugovor o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja  
Služba za međunarodnu suradnju priprema ugovore. Ugovore potpisuju rektor Sveučilišta u Rijeci i korisnik stipendije. Tek nakon potpisivanja ovog ugovora korisniku može biti isplaćena financijska potpora za mobilnost.
Ugovor potpisuju i članovi osoblja koji idu na Erasmus mobilnost bez financijske potpore (zero-grant osoblje).

3.) Regulirati boravak (ukoliko je potrebno)
Korisnik financijske potpore je odgovoran za reguliranje boravka u inozemstvu u svrhu održavanja nastave / stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj instituciji. Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Nakon povratka sa mobilnosti

Po povratku na Sveučilište u Rijeci članovi nastavnog i administrativno-tehničkog osoblja dužni su Službi za međunarodnu suradnju) u roku od 30 dana dostaviti:

  • Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure)
  • standardni obrazac kojim se potvrđuje dužina boravka na dotičnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi
  • Završno izvješće za održavanje nastave odnosno Završno izvješće za stručno usavršavanje (svi sudionici mobilnosti će po povratku na mail adresu dobiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Mobility Tool)

*Upute su u potpunosti preuzete sa stranica Sveučilišta u Rijeci

Ažurirano 06.04.2023.

Skip to content