Sestrinstvo

Katedra za sestrinstvo organizira i provodi nastavne sadržaje i kliničke vježbe na preddiplomskim redovnim, izvanrednim i diplomskim studijima sestrinstva iz predmeta zdravstvene njege temeljene na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata.

Nastava je organizirana i provodi se u prostorija Fakulteta zdravstvenih studija, u dva kabineta vještina, Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Domu zdravlja Rijeka, kao i drugim ustanovama sukladno potrebama usvajanja vještina iz različitih kolegija. Preteća osnivanja Katedre za zdravstvenu njegu nastala je strukturnom organizacijskom promjenom unutar Medicinkog fakulteta Rijeka, a kasnije i osnivanjem Fakulteta zdravstvenih studija kao zasebne sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Daljnji razvoj Katedra za zdravstvenu njegu temelji na kreiranju edukacijskih i znanstvenih programa s ciljem razvoja programa usklađenih s direktivama EU-a (2005/36 / EC, 2013/55 / EU), a time i osiguranjem stjecanja profesionalnih kompetencija u profesiji sestrinstva. U ostvarivanju planiranih aktivnosti uspostavila se i uspostavljati će se suradnja sa stručnjacima iz Hrvatske, kao i inozemstva kroz razmjenu dobre prakse kao i suradnja sa relevantnim stručnim tijelima s ciljem definiranja potreba dodatnih specijaliziranih edukacija u sestrinstvu sukladno potrebama zdravstvenog sustava, a time i podizanju kvalitete zdravstvene zaštite.

Pročelnica

 • Izv. prof. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh., bacc. med. sestr.

Zamjenica pročelnice

 • Predavačica Kata Ivanišević, mag. med. techn.

Voditeljica prijediplomskog studija Sestrinstvo

 • Doc. dr.sc. Agneza Aleksijević

Tajnica

 • Sanja Sanković, dipl. oec.  (tajnica za prijediplomske sveučilišne i stručne studije)
 • Ines Sučić, bacc. oec. (tajnica za diplomske studije, rezervacija prostora)
 • Doc. dr.sc. Agneza Aleksijević
 • Viša predavačica Mirjana Manojlović, prof. rehab., mag. med. techn.
 • Predavačica, Marija Bukvić prof. rehab., mag. sestr.
  • Konzultacije: srijeda od 12,00 do 14,00 h uz prethodnu najavu e-poštom
  • Telefon 051 / 554 943
  • e-pošta: mbukvic@fzsri.uniri.hr
 • Predavačica, Marija Spevan, mag. med. techn.
  • Konzultacije: četvrtak od 10,00 do 11, 00 h uz prethodnu najavu e-poštom
  • Telefon 051 / 554 928
  • e-pošta: mspevan@fzsri.uniri.hr
 • Predavač Josip Brusić, mag. med. techn.
  • Konzultacije: prema dogovoru uz prethodnu najavu e-poštom
  • Telefon 051/ 407 132
  • e-pošta: josip.brusic@uniri.hr
 • Predavačica Lukrecija Poropat, mag. med. techn.
 • Predavačica Vesna Grubješić, mag. med. techn.
 • Predavačica Rozmari Tusić, mag. med. techn.

 • Predavačica Daniela Depolo, prof. rehab., bacc. med. sestr.
 • Viša predavačica Vesna Čačić prof. rehab., bacc. med. sestr.
 • Predavačica Anica Stanković prof. rehab., bacc. med. sestr. 
  • Konzultacije: svaki radni dan od 8-9 sati, Dom Zdravlja, Ive Marinkovića 11, soba 31/1
  • e-pošta: anica.stankovic@uniri.hr
 • Viši predavač Radoslav Kosić prof. rehab., bacc. med. sestr.
 • Predavačica, Angela Lovrić prof. rehab., bacc. med. sestr.
 • Predavačica Suzana Vidrih, mag. med. techn.
  • Konzultacije: prvi ponedjeljak u mjesecu od 13-15h, Klinika za internu medicinu, odjel nefrologije, KBC Sušak
  • e-pošta: suzana.vidrih@fzsri.uniri.hr
 • Predavačica Eva Smokrović, mag. med. techn.
 • Predavačica Tatjana Krištofić, mag. med. techn.
 • Predavačica Emanuella Marcucci, mag.med. techn.
 • UNIRI-INOVA: Kirurška skrotalna potpora; znanstveno-razvojni projekt.
  • Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan, dr. med.,  Klasan, a suradnici Marija Spevan mag. med. techn., Verner Marijančić,  mag. rehab. educ  i doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med.
 • Standardizacija i implementacija Nurse Professional Competence Scale u sestrinskoj profesiji u Hrvatskoj i Sloveniji
  • voditeljica Doc.dr.sc. Sandra Bošković Suradnicii: Kata Ivanišević; Marija Bukvić; Radoslav Kosić
 • Bilaterala Maribor – Ispitivanje međunarodnog modela zadovoljstva poslom medicinskih sestara,
  • voditeljica Prof.dr.sc. Daniela Malnar suradnicii: Sandra Bošković; Kata Ivanišević; Saša Uljančić
 • Stručnost učitelja u Hrvatskoj za edukacijsko uključivanje učenika s teškoćama u ponašanju UNIRI PROJEKT Sveučilište u Rijeci
  • voditeljica Izv.prof.dr.sc Nataša Vlah; suradnica: Doc. dr. sc.  Sandra Bošković

Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjigama (znanstvene, stručne)

 • Leona Cilar Budler, Marija Spevan, Kasandra Musović, Denny, Denieffe, Gregor Štiglic, Klavdija Čuček Trifkovič Innovative Nursing Care: Education and Research, poglavlje 14 Young people’s decision to study nursing, 2023.
 • Agneza Aleksijević, Priručnik: Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar, 2022
 • Željka Benceković, Ivica Benko, Marija Bukvić, Sonja Kalauz, Vesna Konjevoda, Marija Milić, Knjiga: Standardni operativni postupci u zdravstvenoj njezi. Zagreb, 2022.
 • Saša Balija, Alen Benko, Marina Friščić, Davorka Furdek, Kata Ivanišević, Martina Mikšaj, Priručnik: Imobilizacija sadrenim zavojem u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Zagreb, 2021.
 • Kata Ivanišević, Lea Miklić Vitez, Martina Mikšaj, Višnja Nesek- Adam, Martina Pavlović, Priručnik: Objedinjeni hitni bolnički prijam. Zagreb, 2018.

Objavljeni članci u znanstvenoj i stručnoj literaturi (2018. – 2023.)

 • Ivanišević, Kata; Kosić, Radoslav; Bošković, Sandra; Bukvić, Marija. Implementation of the Nurse Professional Competence Scale in the Republic of Croatia // SAGE Open, 12 (2022), 3; 1-8 doi:10.1177/21582440221118544
 • Krnic Martinic, Marina; Čivljak, Marta; Marušić, Ana; Sapunar, Damir; Poklepović Peričić, Tina; Buljan, Ivan; Tokalić, Ružica; Mališa, Snježana; Neuberg, Marijana; Ivanišević, Kata et al. Web-Based Educational Intervention to Improve Knowledge of Systematic Reviews Among Health Science Professionals: Randomized Controlled Trial // Journal of Medical Internet Research, 24 (2022), 8; 3700, 16 doi:10.2196/37000
 • Marija Spevan, Amir Muzur, Helena Štrucelj Healthy lifestyles of nursing and medical students: a scoping review. Sestrinski glasnik, (2022), 27(3), 182-188.
 • Marija Spevan. 20th Scientific Conference Rijeka and its Citizens in Medical History, 4th November 2022. Acta medico-historica Adriatica: AMHA (2022), 20(2), 339-342.
 • Stanišić, Pavica; Kvaternik, Morena; Ivanišević, Kata. Procjena funkcionalnog statusa u bolesnika s teškom aortalnom stenozom nakon transkateterske implantacije aortalnog zaliska // Sestrinski glasnik, 27 (2022)
 • Kunina Banana; Dimnjaković, Jelena; Bošković Sandra. Utjecaj uvođenja pisanog protokola u kliničku praksu rodilišta na smanjenje broja dojilja s oštećenim bradavicama // Paediatria Croatica, 65 (2021), 1; 123-130 doi:10.13112/PC.2021.21
 • Prosen, Mirko; Kvas, Andreja; Bošković, Sandra; Ličen, Sabina. Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the Slovenian version of the nurse professional competence scale// BMC Nursing,20 (2021), 1; 1-10 doi:10.1186/s12912-021-00664-6
  Bošković, Sandra; Ličen, Sabina. Identification of Neonatal Infant Pain Assessment Tools as a Possibility of Their Application in Clinical Practice in Croatia: An Integrative Literature Review // Pain
 • Bošković, SandraStructure and psychometric properties of the maslach burnout inventory in Croatian nurses // Journal of Health Sciences, 11 (2021), 1; 25-28 doi:10.17532/jhsci.2021.1082
 • Marina Friščić, Gordana Šantek Zlatar, Valentina Kovaček, Damir Važanić, Kata Ivanišević, Biljana Kurtović,
  Elderly patients presenting to a rural hospital emergency department in inland Croatia – A retrospective study, International Emergency Nursing, Volume 58, 2021, 101035, ISSN 1755-599X,
  https://doi.org/10.1016/j.ienj.2021.101035
 • Livia Puljak, Marta Čivljak, Ana Haramina, Snježana Mališa, Dalibor Čavić, Dinko Klinec, Kata Ivanišević. Attitudes and concerns of undergraduate university health sciences students in Croatia regarding complete switch to e-learning during COVID-19 pandemic: a survey; BMC Medical Education volume 20, Article number: 416 (2020)  https://doi.org/10.1186/s12909-020-02343-7
 • Martina Mikšaj, Kata Ivanišević. Učestalost prijema djece u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu uzrokovan prometnim nezgodama; Acta medica Croatica 74 (Supl 1), 67-70 (2020)
 • Kata Ivanišević, Stefan Studen, Tatjana Sterpin. Zastupljenost 4. i 5. trijažne kategorije prema Australsko-azijskoj trijažnoj ljestvici u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice Pula; Acta medica Croatica 74 (Supl 1), 87-90 (2020)
 • Bošković, Sandra; Spevan Marija. Priziv savjesti kod zdravstvenih djelatnika – osnovno ljudsko pravo?.  // Sestrinski glasnik, 26 (2021), 1;  35-40 doi:10.11608/sgnj.26.1.6
 • Cilar, Leona; Spevan, Marija; Musovic,. Kasandra; Stiglic, Gregor . Validation of the Professional Quality of Life Scale among Slovenian and Croatian nurses.  // Central European Journal of Nursing and Midwifery, 12 (2021), 2;333-341 doi:10.15452/cejnm.2021.12.0008
 • Spevan, Marija; Kvas, Andreja; Bošković, Sandra. Job satisfaction of nurses in Croatia, Slovenia and Serbia: a cross-sectional study.  // Central European Journal of Nursing and Midwifery, 11 (2020), 4;154-162 doi:10.15452/cejnm.2020.11.0027
 • Cilar, Leona; Spevan, Marija .Strategies to improve academic motivation among nursing students.  // Sestrinski glasnik, 25 (2020), 2; 139-145
 • Cilar, Leona; Spevan, Marija; Trifkovič, Klavdija Čuček; Štiglic, Gregor What motivates students to enter nursing? Findings from a cross-sectional study.  // Nurse Education Today (2020) doi:10.1016/j.nedt.2020.104463
 • Crevar, Ivana; Kosić, Radoslav. Stavovi medicinskih sestara i pacijenata o vidljivim tetovažama.  // Sestrinski glasnik, 26 (2021), 2;  130-134, https://doi:10.11608/sgnj.26.2.8
  Tomašić, Sabina; Kosić, Radoslav. Navike pušenja i stavovi učenika u Medicinskoj i Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu.  // Sestrinski glasnik, 26 (2021), 1;  24-29 doi:10.11608/sgnj.26.1.4
 • Kosić, Radoslav; Alida, Duraković Tatić; Daniela, Petrić; Tanja, Kosec Utjecaj poremećaja iz spektra autizma na obitelj.  // Medicina Fluminensis, 57 (2021), 2;  139-149 doi:10.21860/medflum2021_371644
 • Žagar, Marija; Kosić, Radoslav. Samoprocjena stresa i primjena strategija suočavanja sa stresom kod studenatapreddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo.  // Sestrinski glasnik, 26 (2021), 2;  109-114 doi:10.11608/sgnj.26.2.4
 • Vukotić, Danijela; Kosić, Radoslav. Stavovi i mišljenja učenika o osobama s duševnim poremećajima.  // Sestrinski glasnik, 26 (2021), 2;  120-124 doi:10.11608/sgnj.26.2.6
  Spudić, Matija; Kosić, Radoslav Alkoholizam kod mladih.  // Sestrinski glasnik, 25 (2020), 2;  104-108 doi:10.11608/sgnj.25.2.2
 • Matuzić, Silvija; Kosić, Radoslav Zastupljenost sindroma izgaranja kod medicinskih sestara i tehničara na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite.  // Sestrinski glasnik, 25 (2020), 2;  116-123 doi:10.11608/sgnj.25.2.4
 • Sandra Bošković, Mario Vidović, Daniela Malnar, Deana Švaljug, Sestrinstvo-percepcija u javnosti i medijima, samopercepcija i profesionalni identitet, Zbornik radova, 25-35 (2021)
 • Kata,  Ivanišević. Trijaža kao preduvjet za rad bolničke hitne službe; World of health 66-69 (2020)
 • Kosić, Radoslav; Kosec, Tanja. Rodna nenormativnost. Journal of Health Sciences, 7 (2020), 2;101-114
 • Spevan, Marija; Šuperina Mandić Eli. Konflikti i rješavanje konfliktnih situacija-presječno istraživanje. World of health, 3 (2020), 49-52
 • Matahlija Borić, Josipa; Tusić, Rozmari. OTPUSNO PISMO U ZDRAVSTVENOJ NJEZI. Sestrinski glasnik, 25 (2020), 2; 119
 • Tusić, Rozmari; Miletić, Larisa. Patronažna zdravstvena zaštita-medicinsko socijalna zaštitnica bolesnih, nemoćnih, ali i zdravih.  // Narodni zdravstveni list, 724-725 (2020)
 • Vidović, M., Bošković, S., Zadovoljstvo kod medicinskih sestara i tehničara, Word of Healt, 2018 (1)
 • Poropat, L.,Bošković,S., Muzur, A., Usporedba dvaju diplomskih sveučilišnih razina obrazovanja medicinskih sestara u znanstveno istraživačkog  području,  Internacionalna znanstvena konferencija “Suvremeno sestrinstvo 2018” Osijek
 • Bošković, S., Skočić Mihić, S., Tatalović, Vorkapić, S., Malnar,D.,The Measurement of Burnout in Croatian Nurses 1st International Conference of the German Society of Nursing Science,Berlin German
 • Ivanišević, Kata; Bošković, Sandra; Bukvić, Marija. Skala za procjenu profesionalnih kompetencija medicinskih sestara u Hrvatskoj // 5. kongres HNSS “Specijalističko obrazovanje – budućnost sestrinstva i zdravstvene zaštite“ Vodice, Hrvatska, 2022.
 • Agneza Aleksijević. Etički odrazi u sestrinstvu // Karlovački bioetički susret – zdravlje od rođenja do smrti / Salopek, Igor (ur.). Karlovac: Opća bolnica Karlovac, 2022.
 • Bošković, Sandra. Znanost u sestrinstvu u Hrvatskoj // KNJIGA SAŽETAKA 1. Simpozij Radne skupine za edukaciju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara „Osnaživanje kroz edukaciju“ / Matić, Ivica (ur.). Zagreb: Klinički bolnički centar Zagreb, 2022.
 • Aleksijević, Agneza; Peranović, Tatjana. Život je znanje // Festival znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Hrvatska, 2022.
 • Ivanišević, Kata; Spevan, Marija; Bošković, Sandra. Psychometric evaluation of the Croatian version of the nurse professional competence scale // Science and Us 1st Biomedicine and Health PhD Students Congress with International Participation / Šutić Udović, Ingrid ; Knežević, Maša ; Viduka, Ina (ur.).Rijeka, Hrvatska, 2022
 • Ivanišević, Kata. Trijažni sustavi-razvojni proces // 6. kongres hitne medicine / Kurtović, Biljana ; Važanić, Damir ; Balija, Saša (ur.). Zagreb: Alfacommerce d.o.o., 2022.
 • Ivanišević, Kata; Mikšaj, Martina. Zaštita prava medicinskih sestara // 5. KONGRES HNSS “SPECIJALISTIČKO OBRAZOVANJE – BUDUĆNOST SESTRINSTVA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“ Vodice, 2022.
 • Raspor, Sebastijan; Ivanišević, Kata. Izazovi u zbrinjavanju pacijenta u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu za vrijeme COVID – 19 pandemije // Zbornik sažetaka / Kurtović, Biljana ; Važanić, Damir ; Balija, Saša (ur.). Zagreb: Alfacommerce d.o.o., 2022.
 • Injac, Željka; Ivanišević, Kata. ZDRAVSTVENA SKRB SARS-CoV-2 BOLESNIKA // Zbornik sažetaka / Kurtović, Biljana ; Važanić, Damir ; Balija, Saša (ur.). Zagreb: Alfacommerce d.o.o., 2022.
 • Mikšaj, Martina; Ivanišević, Kata. Analiza COVID – 19 pozitivnih pacijenata u 2021. godini // Zbornik sažetaka / Kurtović, Biljana ; Važanić, Damir ; Balija,:  Saša (ur.). Zagreb: Alfacommerce d.o.o., 2022.
 • Sandra Bošković – Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije; Kvaliteta života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite; (2021)-rad objavljen u Zborniku radova
 • Kata Ivanišević – 6th annual postgraduate research student virtual scholarly event “Transforming the Impact of Nursing on Global Healthcare“ u organizaciji Sigma Europes Membership Involvment Committee Han University of Applied Sciences 18. studenog 2020. Sažetak rada objavljen je u knjizi sažetaka konferencije.
 • Kata Ivanišević – 5. Kongres hitne medicine medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem  26.-27.10.2020. Objavljena 2 rada u Acta medica Croatica 74 (Supl 1).
 • Kata Ivanišević – The 40th Annual International Nursing &Midwifery Reasearch and Education Conference 2021 Commitee (24.02.-03.05.2021.). Sažetak rada objavljen je u knjizi sažetaka konferencije.
 • Marija Spevan – 22. Riječki dani bioetike, PUBMET2021-The 8th Conference on Scholary Communication and Publishing in the Context of Open Science, 15-17 September 2021
 • Marija Spevan-Advanced practice institute; Promoting Adoption of Evidence-Based Practice, University of Iowa. October, 2021. Certificate of the completion of the Advanced Practice Institute
 • Morana Magaš – on-line predavanje u 2. Modulu edukacija u sklopu EU projekta “Vaša sigurnost je u našim rukama”, 20.11.2020., Zadar, dostupno na poveznici Za djelatnike 2. modul | Vaša sigurnost je u našim rukama
 • Morana Magaš – on-line 48th Symposium POST – COVID ERA: THE NEW AND UNKNOWN FIELD Rijeka, April 7- 8, 2021, University Campus Rijeka, Faculty of Civil Engineering, Rijeka, The Department of Biomedical Sciences in Rijeka
 • Morana Magaš – on-site 9. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem, “Sestrinstvo bez granica” Opatija, 17. – 20. lipnja 2021. 
 • Sanja Juretić – Međunarodna konferenca „All about people: Relevance of science and education, Alma mater europaea, Maribor ; Hospitalization as a threat to the elderly
 • Vesna Čačić – Medicinari u školskom sportu, Međužupanijsko stručno vijeće obrazovnog sektora zdravstvo i socijalna skrb- 17.12.2020. online
 • Vesna Čačić – Hrvatski nacionalni preventivni programi, obilježavanje Dana sestrinstva 2021. 12.05.2021. online
 • Radoslav Kosić – 10th SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “Holistic Approach to the Patient”, Novo Mesto, Slovenija, 2020.
 • Radoslav Kosić – “Standard zanimanja i standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju te programi unaprjeđenja kompetencija” (organizator MZO) 2021. 
 • Radoslav Kosić – Integrirani pristup nasilju u obitelji i zaštita žrtava (organizator DŠJU) 2021. 
 • Radoslav Kosić – Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (organizator DŠJU) 2021.  
 • Suorganizator FZSRI: 5. KONGRES HNSS “SPECIJALISTIČKO OBRAZOVANJE – BUDUĆNOST SESTRINSTVA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“ Vodice, 2022.
 • Suorganizator FZSRI: 1. simpozij Osnaživanje kroz edukaciju Radne skupine za edukaciju, Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara, Opatija, 2022.
 • Suorganizator FZSRI: Godišnji kongres društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem i kongres Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije, Opatija, 2022.
 • Suorganizator FZSRI: Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije; Kvaliteta života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite; On-line (2021)

Voditeljica: Marija Bukvić

U periodu od  22.02.2020 – 25. 05. 2020 kolegica doc.dr.sc. Sabina Ličen,  sa Univerziteta na Primorska u sklopu projekta Mobility of Slovene Higher Education teachers 2018-2021; operation Mobility of Higher Education teachers of UP 2018-2021 aktivno je učestvovala u nastavnim i znanstvenim aktivnostima na preddiplomskom i diplomskom studiju Sestrinstvo na našem fakultetu.

Ažurirano 21.09.2023.

Skip to content