Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 144/10 i 77/11), Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci sastavilo je Katalog informacija koji je namijenjen prvenstveno korisnicima prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) s ciljem omogućavanja i olakšavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fakultetu zdravstvenih studija:

  • pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (u privitku) i poslati na adresu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, 51 000 Rijeka, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
  • na broj fax-a: +385 (0)51 554 950
  • elektroničkom poštom na: sluzbenikzainformiranje@fzsri.uniri.hr
  • usmenim putem na broj telefona: +385 (0)51 554 925
  • donijeti osobno na Fakultet zdravstvenih studija radnim danom od 08:00 do 16:00 sati

 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.
Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Treba naglasiti kako se gotovo sve informacije mogu naći na našoj web stranici www.fzsri.uniri.hr, a za dodatne informacije molimo nazvati na broj telefona: + 385 (0)51 554 925.

Ažurirano 03.04.2023.

Skip to content