Sestrinstvo – Dislocirani studij Karlovac

Ustrojstvo studija i nastave

Preddiplomski stručni izvanredni (dislocirani ) studij sestrinstva osnovan je 2008. godine zajedničkom suradnjom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s Veleučilištem Karlovac, a od 2014.godine studij se izvodi u suradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci. Teorijski dio studijskog programa izvodi se na Veleučilištu u Karlovcu, a praktični dio (kliničke vještine) u Općoj bolnici Karlovac, Bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Domu zdravlja Karlovac, Domu zdravlja Duga Resa, Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, u kući bolesnika, te u domovima za starije i nemoćne osobe.

Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete (odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete). Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzroci, te vrsta i način djelovanja lijekova. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihova prepoznavanja, sprječavanje i liječenje, te njega i rehabilitacija posljedičnih oštećenja. Velika pažnja posvećena je zdravstvenoj njezi i principima zdravstvene njege. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje, te djelovanje prvostupnice sestrinstva u suzbijanju bolesti u okviru čovjekove prirodne životne sredine. Na studiju se studenta upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Program je usklađen sa EU Direktiva 2005/36/EC koja precizno određuje minimalne uvjete obrazovanja za medicinska sestre i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija čime je omogućena mobilnost završenih studenata sestrinstva na tržištu EU. Nastavak obrazovanja moguć je na diplomskome studiju Sestrinstvo, diplomskim i poslijediplomskom specijalističkim ili znanstvenim studijima iz područja biomedicine i zdravstva.

Nakon završene tri godine, odnosno, 6 semestara (180 ECTS) stručnog preddiplomskog studija Sestrinstva, studenti će biti kompetentni samostalno planirati, provoditi, nadzirati provođenje i evaluirati zdravstvenu njegu na osnovi vrednovanja činjenica, ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja zdravstvene njege. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje imaju prepoznatljivo mjesto u vođenju zdravstvene njege na kliničkim odjelima, organiziranju zdravstvene njege u zajednici, promoviranju zdravlja na primarnoj, sekundarnoj te tercijarnoj prevenciji bolesti.

Naziv studija

Preddiplomski stručni- (izvanredni ) studij Sestrinstva –Karlovac

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci , Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

3 godine

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Anatomija
Dijetetika
Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Fiziologija
Informatika u zdravstvenoj njezi
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege I
Komunikacijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Osnove medicinske kemije i biokemije
Osnove zdravstvene njege
Patofiziologija
Proces zdravstvene njege
Psihološka medicina
Dokumentiranje u sestrinskoj praksi
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Strani jezik I Engleski
Strani jezik  I  Njemački
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
II godina
Dermatovenerologija
Ginekologija i opstetricija
Higijena i epidemiologija
Infektologija
Interna medicina
Javno zdravstvo
Klinička propedeutika
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege II
Neurologija
Hitna medicina- sestrinski pristup
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
Farmakologija
Patologija
Pedijatrija
Sociologija zdravlja
Strani jezik II Engleski
Strani jezik II Njemački
Zdravstvena njega djeteta
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta
Zdravstvena njega odraslih I
Zdravstvena psihologija
Biološke osnove ponašanja
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja
Toksikologija
Koronarna bolest srca
Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
Psihoterapija i socioterapija u sestrinstvu
Sestrinstvo i psihološka njega
Zdravstvena njega bolesnika s astmom
Podrška majkama u ranom postpartalnom periodu
III godina
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kliničke vježbe iz zdravstvene njege III
Oftalmologija
Osnove biomedicinske statistike
Otorinolaringologija
Palijativna zdravstvena skrb
Psihijatrija i mentalno zdravlje
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
Zdravstvena njega starijih osoba
Zdravstvena njega u kući
Zdravstvena njega u zajednici
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Liječenje boli
Specifična hitna stanja
Standardi kvalitete u zdravstvenoj njezi
Organizacija i provođenje palijativne medicine u zajednici
Predoziranje i trovanje kod odraslih osoba
Kronične rane-suvremeni principi liječenja
Sestrinstvo u okolnostima katastrofe
Uloga medicinske sestre u socijalizaciji laringektomiranih osoba
Sestrinska skrb osoba sa oštećenjem vida
Zdravstvena njega bolesnika sa stomom
Sestrinstvo i seksualna medicina
Uspostavljanje i unapređenje sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

Nakon završetka studija prvostupnik / ca sestrinstva steći će sljedeće kompetencije temeljene na ishodima učenja:

 • primijeniti znanje i vještine iz područja zdravstvene skrbi;
 • izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;
 • primijeniti proces sestrinske skrbi i voditi sestrinsku dokumentaciju, te evaluirati postignute ciljeve u zdravstvenoj njezi;
 • procijeniti potrebu za edukacijom i primjenu načela i tehnika podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice;
 • prepoznati životno ugroženog pojedinca; 
 • sudjelovati u unapređenju i osiguravanju kakvoće standarda sestrinske prakse, te kontinuirano tijekom rada prosuđivati i vrednovati standarde sestrinske prakse;  
 • sudjelovati u obrazovanju medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika/ i/ili suradnika;
 • koristiti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u pisanom, govornom i elektroničkom obliku;
 • komunicirati s članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalim osobljem, te s bolesnikom, njegovom obitelji i zajednicom;
 • provesti suradnju u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite  i suradnju u multidisciplinarnom timu; te voditi sestrinsku dokumentaciju. Njegova uloga u zdravstvenom timu na raznim razinama zdravstvene zaštite biti će praćenje zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih osoba. Stručni prvostupnik sestrinstva moći će procijeniti potrebe za edukacijom, te primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imati će mogućnost daljnjeg kontinuiranog učenja, praćenja srodnih struka, te istraživanja u sestrinstvu, a moći će sudjelovati i u obrazovanju sestara.
 • primijeniti načela jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu te nadzirati njezino provođenje;
 •  samoprocjeniti potrebu i mogućnost osobnog daljnjeg učenja;
 • koristiti stručnu literaturu, razviti odgovornost za cjeloživotno učenje,  profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada
 • pratiti istraživanja u struci i sudjelovati u njima

Svi nositelji kolegija i/ili nastavnici imaju izbor u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje. U izvođenju studijskog programa sudjeluje 14 nastavnika sa znanstveno-nastavnim zvanjem (sveučilišni profesori ili docenti),  7  nastavnika s akademskim stupnjem doktora znanosti, 6 viših  predavača u nastavnom zvanju i 17 predavača u nastavnom zvanju. Mentori  kliničkih vježbi su magistre sestrinstva  i prvostupnice sestrinstva sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom.

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content