Fakultetsko vijeće, odbori i povjerenstva

Popis članova fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija

 1. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med.
 2. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof.
 3. doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med.
 4. prof.dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med.
  • zamjenik: doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med.
 5. izv. prof. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med
  • zamjenica: Maja Karić, bacc. med. rad.
 6. doc. dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. reh.
  • zamjenica: viši predavač, Jasna Lulić Drenjak, prof. kinez.
 7. doc. dr. sc. Đordano Bačić, dr. med.
  • zamjenica: izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, dr. med.
 8. izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.
  • zamjenik: doc. dr. sc. Siniša Dunatov, dr. med.
 9. prof. dr. sc. Herman Haller, dr. med.
  • zamjenica: viši predavač Deana Švaljug, bacc. med. tehn.
 10. izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
  • zamjenik: doc. dr. sc. Robert Doričić
 11. doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh.           
  • zamjenica: predavač Kata Ivanišević, mag. sestr.          
  • zamjenik: viši predavač Verner Marijančić, prof. reh.
 12. predstavnica zaposlenika: Ines Sučić, oec.
  • zamjenica: Sanja Sanković, dipl. oec.
 13. studentica: Lorena Zavidić
  • zamjenik: Aleksandar Fišer
 14. studentica: Samir Softić
  • zamjenica: Željka Injac
 15. studentica: Lucija Kovačević
  • zamjenica: Ana Džonlić
 1. Prof. dr. sc. Sandra Kraljević-Pavelić, prof
 1. Prof. dr. sc Vera Vlahović Palčevski, dr. med.
 1. Aleksandar Fišer, student

Administrator

Dokumente i obrasce možete preuzet na poveznici…

 1. Prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med.
 1. Mr.sc. Arijana Fužinac-Smojver, dr. med.
 1. Jasna Lulić Drenjak, prof.

Administrator

Dokumenti

 1. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl. kroat. i soc.
 2. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof.
 3. doc. dr. sc. Silvije Šegulja, dr.med.
 4. Marija Bukvić, prof. reh.,  mag. med. techn.
 5. izv. prof. dr. sc. Bojan Miletić, dr. med.
 6. izv. prof. dr. sc. Tanja Batinac, dr. med.
 7. doc. dr. sc. Agneza Aleksijević
 8. Sanja Tomić, mag. physioth.
 9. Vedrana Padovan, predstavnica zaposlenika
 10. Nikolina Jurišić, studentica

Dokumente i obrasce možete preuzet na poveznici…

 1. Predsjednica izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić
 2. prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr. med.
 3. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med
 4. viši predavač Kristijan Zulle, mag. physioth.

Odbor za nastavu i studente se sastoji od pet članova. Tri člana Odbora čine predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnom i nastavnom zvanju, a dva člana su predstavnici studenata. Odbor nadzire organizaciju te izvođenje nastave na svim studijima koji se izvode na Fakultetu zdravstvenih studija. Njihova zadaća je prikupljanje izvedbenih nastavnih planova, njihovo pregledavanje, upućivanje na korekciju, usvajanje i pravovremeno objavljivanje na mrežnim stranicama Fakulteta. Članovi Odbora prihvaćaju prijedloge novih izbornih kolegija, pregledavaju te izdaju suglasnosti o potrebi izdavanja nastavnog materijala (teksta) i upućuju potvrde Fakultetskom vijeću na usvajanje. Odbor se sastaje nekoliko puta godišnje, a po potrebi sjednice Odbora se sazivaju i češće. U suradnji s predstavnicima studenata analiziraju nastavne procese te brinu o kvaliteti i unapređenju studiranja na Fakultetu.

Popis članova:

 1. doc. dr. sc. Andrica Lekić, prof.
 2. viša predavač Tajana Tomak, prof.
 3. predavač Kata Ivanišević, mag. sestr.
 4. studentica Dora Savicki
 5. studentica: Tea Čapek

Email: odborzanastavuistudente@fzsri.uniri.hr

Dokumenti

 • Predavačica Helena Štrucelj, dipl. psih. – prof.
 • Prof. dr.sc. Gordana Starčević-Klasan
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Vlahović, prof. reh.
 • Predavačica Magdalena Kurbanović, univ. bacc. obs., mag. med. techn.
 • Izv. prof. prim. dr. sc. Tanja Batinac, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psih. prof.
 • Doc. dr. sc. Mirela Vučković
 • Izv. prof. dr. sc. Ksenija Baždarić
 • Doc. dr. sc. Agneza Aleksijević
 • Viša predavačica Maja Karić, bacc. med. radiol., univ. mag. admin. sanit.

e-adrese: povjerenstvozdr.zavrsni@fzsri.uniri.hrpovjerenstvozdr.diplomski@fzsri.uniri.hr

Dokumente i obrasce možete preuzet na poveznici…

 1. Doc. dr. sc. Silvije Šegulja
 2. prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan
 3. Marta Merle
 1. doc. dr. sc. Silvije Šegulja, dr. med.
 2. doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med.
 3. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
 4. doc. dr. sc. Ksenija Baždarić, dipl .psih.
 5. izv. prof. dr. sc. Bojan Miletić, dr. med.
 6. izv. prof. dr. sc. Luka Vončina, dr. med.
 7. izv. prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.
 8. doc. dr. sc. Mirela Vučković, mag. physioth
 9. Maja Karić, bacc. ned. techn., mag. rehab. Educ.
 10. doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh.
 11. dr. sc. Deana Švaljug, bacc. med. techn., mag. rehab. educ.
 1. Marija Spevan, mag. med. techn.
 2. doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med.
 3. izv. prof. dr. sc. Bojan Miletić, dr. med.
 4. Verner Marijančić, mag. rehab. educ.
 5. Dr. sc. Deana Švaljug, prof. reh.
 6. Mr. sc. Sanda Tamarut, dipl. san. Ing.
 7. Klara Šafar, studentica
 1. Prof. dr. sc. Gordana Starčević Klasan

Ažurirano 12.07.2023.

Skip to content