Radiološka tehnologija

Ustrojstvo studija i nastave

Preddiplomski stručni studij radiološke tehnologije u trajanju od tri godine obrazuje stručnjake za rad u medicini i srodnim strukama, stomatologiji i veterini. Nakon završetka fakulteta polaznici stječu stručni naziv prvostupnik/ca radiološke tehnologije (baccalaureus), čime ostvaruju mogućnost zapošljavanja u bolničkim i izvanbolničkim, državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama kao djelatnici specijaliziranih radnih jedinica. Stjecanjem diplome osposobljeni su za rad u tri specijalne medicinske grane: dijagnostička i intervencijska radiologija, radioterapija i onkologija te nuklearna medicina. Dakle, radiološki tehnolozi/tehnologinje obavljaju poslove iz domene radiološke dijagnostike i intervencije, radioterapije te nuklearno-medicinske dijagnostike i terapije, pri čemu kao ravnopravni članovi tima usko surađuju s liječnicima triju specijalnosti: specijalistima radiologije, radioterapije i onkologije te specijalistima nuklearne medicine. U novije vrijeme, sve veću potrebu za tim kadrom iskazuju invazivna kardiologija te vaskularna kirurgija. Isto tako dijagnostika u stomatologiji i veterini nezamisliva je bez primjene radioloških dijagnostičkih uređaja pa samim tim i bez participacije radioloških tehnologa/tehnologinja u radnom procesu.

Od provostupnika/ca radiološke tehnologije očekuje se visok stupanj savjesnosti i odgovornosti budući da će tijekom školovanja te po završetku školovanja na svom radnom mjestu rukovati s uređajima vrlo velike materijalne vrijednosti uz istovremeno provođenje zaštite bolesnika i profesionalnog osoblja od nepotrebnog izlaganja ionizirajućem zračenju. Osim toga, činjenica da su radiologija, radioterapija i nuklearna medicina u tehnološkom i metodološkom smislu vrlo propulzivne struke, koje karakterizira stalan napredak i inovativnost, od radiološkog tehnologa/tehnologinje se očekuje kontinuirana edukacija i  praktično usavršavanje.

Studijski program je raznovrstan i zanimljiv budući da objedinjuje tematske sadržaje iz područja medicine, tehnologije, fizike i računarstva. Nastava se provodi u obliku predavanja, seminara, vježbi, demonstracija te praktičnog rada na Kliničkom zavodu za radiologiju, Klinici za radioterapiju i onkologiju te Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Na službenim internetskim stranicama fakulteta objavljeni su svi kolegiji i voditelji kolegija na Preddiplomskom stručnom studiju radiološke tehnologije, kao i izvedbeni nastavni planovi za svaki kolegij ponaosob, čime je studentima omogućen detaljan uvid u teme koje se obrađuju u okviru kolegija, očekivane ishode učenja te načine provjere znanja, kao i u sustav ocjenjivanja.

Na kraju preddiplomskog studija, nakon svih ispunjenih nastavnih obveza, student/apsolvent je dužan napisati i obraniti završni rad. Završni rad je opširniji stručni rad u kojem student pod vodstvom mentora obrađuje točno određenu temu.

Naziv studija

Prijediplomski stručni studij Radiološka tehnologija

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

3 godine

Uvjeti upisa

Završen program četverogodišnje srednje škole, uspjeh na državnoj maturi, liječnički pregled

Zvanje

Nakon završetka studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije (baccalaureus)

Kratica stručnog naziva

bacc. radiol. techn.

Nastavni plan za ak. god. 2022./2023.

Izvedbeni nastavni planovi

I godina
Uvod u radiologiju
Anatomija
Receptori radiološke slike
Medicinska informatika  
Tehnike slikovnog prikaza
Fizika
Praktikum fizikalnih mjerenja
Radiološki uređaji
Komunikacijske vještine
Strani jezik I
Medicinska sociologija
Fiziologija s patofiziologijom
Radiološka anatomija
Patologija
Radiološka propedeutika  
Etika zdravstvene skrbi
Prva pomoć
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici
Obrada slikovnih zapisa u medicini
II godina
Strani jezik II
Interna medicina
Skeletna radiografija
Konvencionalne radiološke metode
Farmakologija
Ortopedija
Stručna praksa I
Kontrastna sredstva
Radiobiologija i zaštita
Laboratorijska dijagnostika
Intervencijska radiologija
Socijalna medicina i epidemiologija
Radioterapija
Pulmologija
Elektrofiziologija
Intervencijska radiologija II
III godina
Onkologija
Menagement u radiologiji
Osiguranje kvalitete u radiološkoj dijagnostici
Nuklearna medicina
Urgentna medicina
Tehnike slojevnog snimanja
Stručna praksa II
Kirurgija i traumatologija
Digitalni zapis u radiologiji
Osnove biomedicinske statistike
Patološki nalaz u radiologiji
Pedijatrijska radiologija
Kriminogeno ponašanje: Osnove prepoznavanja i postupanja zdravstvenih radnika
Umjetna inteligencija u radiologiji

Nakon završetka jednogodišnjeg stručnog staža i položenog stručnog ispita prvostupnik/ca radiološke tehnologije dobiva dopusnicu za samostalan rad. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije može nastaviti rad tijekom čitavog radnog vijeka uz obvezu pohađanja svakih pet godina stručnih tečajeva iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja s polaganjem testova i dobivanjem licence za rad. Također je poželjno povremeno pohađanje stručnih tečajeva, te upoznavanje s najnovijim stručnim dostignućima. Brojni prvostupnici radiološke tehnologije nakon položenog stručnog ispita odabiru rad u nekoj od bolničkih ustanova, domovima zdravlja ili specijaliziranim radiologijskim ustanovama.

Opće kompetencije:

 • Samostalan rad sa svim vrstama radioloških uređaja konvencionalne i digitalne radiologije
 • Samostalan rad s uređajima iz područja radioterapije
 • Samostalan rad s uređajima iz područja nuklearne medicine
 • Samostalan rad s uređajima iz područja dentalne medicine
 • Samostalan rad s računalnim sustavima za komunikaciju i arhiviranje digitalnih radioloških slika –PACS (eng. Picture archiving and communication system)
 • Učinkovita primjena svih mjera zašite od ionizirajućih zračenja
 • Odgovorno sudjelovanje u timskom radu

Samostalno vođenje ili rad u timu sa specijalistom radiologije kod izvođenja:

 • konvencionalne i digitalne radiografije
 • konvencionalnih kontrastnih radioloških pretraga
 • fluoroskopije (dijaskopije) s ciljanim radiografskim snimanjem
 • snimanje kod ERCP-a
 • digitalne angiografije (DSA)
 • digitalne koronarografije i ventrikulografije –CDSA
 • fluoroskopije i radiografije s pokretnim radiološkim uređajima
 • mamografije
 • kompjuterizirane tomografije (CT), dinamičke CT i CTA pretrage
 • ultrazvuka (UZ)
 • magnetske rezonancije (MR)
 • radiografije u dentalnoj medicini

Rad u timu kod izvođenja:

 • PTA krvnih žila
 • emboloterapije i terapije okluzija krvnih žila zavojnicama
 • stentiranja krvnih žila
 • transkateterske aplikacije citostatika
 • CT-om vođene iglene biopsije
 • UZ-om vođene iglene biopsije
 • drenaže cista, apscesa, empijema pleure

Samostalno vođenje ili rad u timu na:

 • linearnom akceleratoru
 • uređajima za površinsku radioterapiju
 • simulatoru uz pripremu potrebnih instrumenata i drugog pribora potrebnog kod planiranja radioterapije
 • CT-u za planiranje zračenja

Samostalno vođenje ili rad u timu za:

 • izradu maski za radioterapiju
 • izradu zaštitnih blokova
 • izradu odljevaka za primjenu intrakavitarne radioterapije i perkutane terapije izotopima
 • izradu udlaga za djecu radi fiksiranja udova
 • izradu bolusa
 • snimanje definiranih polja zračenja prilikom planiranja
 • tetoviranje središta i rubnih točaka polja zračenja
 • evidencija podataka o zračenju u terapijske protokole pacijenata
 • kontrola i održavanje ocrtanih polja zračenja

Samostalno vođenje ili rad u timu na:

 • pripremanju radiofarmaka i sudjelovanje u obilježavanju radiofarmaka
 • razdvajanju pojedinačnih doza (aktivnosti) i mjerenje aktivnosti kalibratorima doza
 • priprema bolesnika za snimanje gama kamerom
 • rukovanje NM instrumentarijem u smislu namještanja parametara
 • slikanje statičkih, dinamičkih i SPECT digitalnih slika
 • kontroliranje procesa akvizicije slika, analiziranje kvalitete i cjelovitosti prihvaćene slike, podešavanje kolimatora, obradu i tiskanje NM prikaza
 • PET/CT i SPECT/CT uređajima
 • in-vitro mjerenjima za koje je potrebno poznavanje rada niza različitih scintilacijskih brojača i detektora
 • pripremanju uvjeta i sudjelovanje u provođenju radionuklidne terapije
 • osiguranju kvalitete radnog standarda u NM odjelima
 • aktivnom sudjelovanju u programu zaštite od ionizirajućeg zračenja osoblja i bolesnika, što podrazumjeva poznavanje načela zaštite, uporabe zaštitnih sredstava
 • provođenju mjera dekontaminacije  (po potrebi)
 1. Kritičko razmišljanje
 2. Profesionalno ponašanje
 3. Sudjelovanje u unapređenju struke
 4. Sudjelovanje u upravljanju s raspoloživim resursima
 5. Osiguravanje sigurnog radnog okruženja kako bi se izbjegli neželjeni događaji kod pacijenata i profesionalnog osoblja
 6. Komunikacijske vještine
 7. Sprečavanje nastanka i širenja infekcije
 8. Zaštita od zračenja
 9. Kontrola kvalitete
 10. Korištenje OIS, RIS I PACS sustava 
 11. Praćenje istraživanja u struci i sudjelovanje u njima

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content