Fizioterapija

Ustrojstvo studija i nastave

Obrazovanje obuhvaća obvezatne, općeobrazovne i stručne predmete, odnosno temeljne medicinske, pretkliničke, kliničke i javnozdravstvene predmete, te se stječu znanja i vještine iz svih područja fizioterapije. Uz obvezatne predmete na studiju se upisuje i određen broj izbornih predmeta.

Nastava se obavlja u obliku predavanja, vježbi, seminara, demonstracija i konzultacija u nastavnim bazama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Nastava u obliku stručne prakse, održava se u kliničkim bolničkim centrima, županijskim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama, te domovima zdravlja. U temeljnim medicinskim predmetima student se upoznaje s građom i funkcijom čovjekova tijela s posebnim osvrtom na građu i funkciju mišićno-koštanog i živčanog sustava.

U pretkliničkim predmetima proučavaju se osnove fizioterapije odnosno mehanizmi i načini djelovanja fizikalne terapije na pojedina tkiva, organe i organske sustave. U kliničkim predmetima proučava se primjena fizioterapije po pojedinim bolestima, uz obvezatno stjecanje znanja i vještina u habilitaciji djece i u rehabilitaciji djece i odraslih. Naime, fizioterapija je zdravstvena profesija koja svoju primjenu nalazi kod osoba svih dobnih skupina, a osim fizioterapijskih postupaka u bolesti obuhvaća postupke unaprijeđenja zdravlja i prevencije, te habilitacije i rehabilitacije. Na studiju se student upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, medicinske statistike i medicinske informatike. Na kraju studija brani se završni rad.

Naziv studija

Prijediplomski stručni studij Fizioterapija

Nositelj studija i izvođač

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje studija

3 godine

Uvjeti upisa

Završen program četverogodišnje srednje škole i državna matura

Zvanje

Nakon završetka studija stječe se stručni naziv: stručni prvostupnik/ca fizioterapije(baccalaureus)

Kratica stručnog naziva

bacc. physioth.

Nastavni plan za ak. god. 2023./2024.

Izvedbeni nastavni planovi za ak. god. 2023./2024. (A- Z)

I godina
Anatomija s histologijom
Biomehanika
Fizika
Fiziologija s patofiziologijom
Javno zdravstvo u fizioterapiji
Klinička kineziologija
Klinička praksa I
Osnove motoričkih transformacija I
Psihički razvoj čovjeka
Psihološka medicina
Uvod u fizioterapiju
Fizioterapijska procjena
Osnove zdravstvene njege
Osnove metodologije znanstveno istraživačkog rada
Osnovno održavanje života
Strani jezik I – Engleski jezik
Osnove motoričkih transformacija II
Rehabilitacija igrom
Higijena i epidemiologija
II godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Fizioterapijske vještine
Klinička praksa II
Klinička medicina I Ortopedija
Protetika i ortotika
Kirurgija i traumatologija
Sportska medicina
Klinička medicina II Kardiologija i pulmologija
Reumatologija
Ginekologija i porodništvo
Klinička medicina III Neurologija
Psihijatrija
Pedijatrija
Komunikacijske vještine
Fizioterapija I Fizioterapija u ortopediji
Fizioterapija u kirurgiji i traumatologiji
Fizioterapija II Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
Fizioterapija u onkologiji
Medicinska masaža
Podvodna i hiperbarična medicina
Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji
Osnove radiologije
Fizička aktivnost
Wellness

III godina
Fizioterapija III Fizioterapija u neurologiji
Fizioterapija u psihijatriji
Fizioterapija u gerijatriji
Fizioterapija IV Fizioterapija u sportskoj medicini
Fizioterapija u reumatologiji
Fizioterapija u pedijatriji
Fizioterapija u ginekologiji i porodništvu
Klinička praksa III
Etika zdravstvene skrbi
Medicinska sociologija
Rehabilitacijska medicina
Osnove biomedicinske statistike
Klinička praksa IV sa završnim radom
Praktični primjeri iz statistike u fizioterapiji
Sport osoba s invaliditetom
Zdravstveni turizam
Osnove radne terapije u dječjoj dobi
Funkcionalna anatomija – miofascijalni sling sustavi
Pedobarografija
Prirodni ljekoviti činitelji

Nakon završetka studija stručni prvostupnik/ca fizioterapije imat će usvojena znanja i vještine za obavljanje stručnog rada koji obuhvaća postupke unaprjeđenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te habilitacije i rehabilitacije.

Prvostupnik/ca fizioterapije raditi će po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. On je aktivan član stručnog rehabilitacijskog tima te s liječnikom odgovarajuće specijalizacije planira, primjenjuje kineziterapijske postupke i aplicira ostale fizikalne procedure imajući na umu individualan pristup bolesniku po holističkom principu. Prvostupnik/ca fizioterapije moći će procijeniti potrebe za edukacijom, primijeniti načela i tehnike podučavanja pojedinaca, obitelji i zajednice. Osim toga imati će mogućnost prepoznati vlastite potrebe i mogućnost daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u fizioterapiji i sudjelovati u njima.

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content